Villkor

Rejsevilkår & garanti

1 - Indtegning, billetter

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med 'Lov om pakkerejser', som gælder for rejser bestående af bl.a. flytransport og indkvartering. Bestemmelserne er udarbejdet af Foreningen af Rejsearrangører i Danmark. Det med kursiv fremhævede er Vulkan Rejser's afvigelser fra Foreningen af Rejsearrangører i Danmark's betingelser.

Indtegning til en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til Vulkan Rejser samt via hjemmeside. Indtegningen, og dermed oplysningerne og vilkårene på hjemmesiden, er bindende for Vulkan Rejser og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset/billetten og på hjemmesiden anførte vilkår for rejsen.

En booking bliver først bindende, når vi har modtaget betaling af depositummet. Bemærk, at depositummet skal betales hurtigst muligt, dog senest første hverdag efter reservationsdagen.

Hvis betaling ikke sker inden for den foreskrevne tidsangivelse, forbeholder Vulkan Rejser sig ret til at annullere rejsen. Giv os besked, hvis indbetalingen bliver forsinket.

Bestillingstillæg
Ved bestilling pr. telefon, samt på hjemmesiden gør vi opmærksom på at der tages et bestillings tillæg på 79 kr. for bestilling af rejse. Du kan selvfølgelig altid ringe til os, eller kigge forbi, for hjælp og vejledning fra vores dygtige rejsekonsulenter, helt uden beregning.

 

Billetter
Billetten og rejsedokumenterne fremsendes via e-mail (på fuldt betalte rejser) 14 dage før afrejse. Bemærk! Hvis du ikke har modtaget flybillet og/eller voucher senest 7 dage før afrejse, skal du altid kontakte Vulkan Rejser. Bookingbekræftelse gælder ikke som rejsedokument. 

Der tillægges automatisk et print- og billetforsendelsesgebyr på 200,- såfremt billetten ønskes tilsendt med posten.

Børn og unge under 18 år. som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre/værge om, at de har tilladelse til dette.

 
Kundens ansvar ved bestilling og betaling af rejsen
Det til Vulkan Rejser af kunden meddelte navn og adresse, hvortil ordrebekræftelse/billet skal sendes, vil af Vulkan Rejser blive betragtet som den kunde (A-person), hvor al efterfølgende henvendelse/korrespondence angående rejsen vil ske til.

Vulkan Rejser tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.

2 - Rejsens pris mv.

Vulkan Rejser opererer med 'flydende priser'. Det betyder at Vulkan Rejsers priser løbende bliver op- og nedjusteret alt afhængig af udbud og efterspørgslen på på fly og ferierejser.

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført - flyrejsen, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, samt indkvartering i hotelværelse/ lejlighed.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er markedsført sammen med ferierejsen, som en del af denne.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7. Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller m.v.

Bemærk!  Rejselængde regnes fra og med afrejsedag til og med hjemkomstdag. Det gælder også når en rejse starter om aftenen og/eller slutter om morgenen. Den angivne rejselængde omfatter derfor ikke altid hele dage. Kontroller flytiderne på din billet.

Hvis du har vundet din rejse som præmie i en konkurrence, er den skattepligtig som personlig indkomst. Du skal skrive beløbet på din årsopgørelse. Læs mere hos SKAT.

3 - Betaling, prisændring

Depositum udgør 30% af rejsens pris (plus evt. sygdoms-/afbestillingsforsikring).

Indbetaling af depositum skal være Vulkan Rejser i hænde senest første hverdag efter reservationsdagen. Betaling af restbeløbet skal være Vulkan Rejser ihænde senest 30 dage før afrejsedagen. Bestilles rejsen mindre end 30 dage til afrejsedagen, skal betaling ske i forbindelse med bestilling af rejsen.

Automatisk annullering:
Vi gør opmærksom på, at rejser der ikke rettidigt indbetales til Vulkan Rejser automatisk annulleres uden forudgående varsel.

Prisændring

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Vulkan Rejser forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag, at foretage sådanne prisændringer, som forårsages af ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Dette gælder også, selvom rejsen er slutbetalt.

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter m.v. Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Vulkan Rejser umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes Vulkan Rejser direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er Vulkan Rejser forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,-.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

 

4 - Ændring før afrejsen

A. På Vulkan Rejsers foranledning
Vulkan Rejser har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt Vulkan Rejser inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at Vulkan Rejser ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.

 
Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Samtidig med at Vulkan Rejser informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at Vulkan Rejser aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb.

Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden ferierejse efter eget valg, såfremt Vulkan Rejser uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af Vulkan Rejser. Såfremt kunden vælger at deltage i en ferierejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en ferierejse af ringere værdi, skal Vulkan Rejser tilbagebetale prisforskellen.

Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger senest 4 uger inden afrejse er under 10 pladser, Vulkan Rejser har til rådighed på den pågældende afgang. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt/mundtligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag.

Lider kunden økonomisk tab som følge af Vulkan Rejsers ændringer eller som følge af ferierejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1: at antallet af tilmeldte til en ferierejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag.

2: Kundens egne forhold.

3: en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af Vulkan Rejser eller nogen, som Vulkan Rejser er ansvarlig for.

Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis Vulkan Rejser har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved ferierejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret.

Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give Vulkan Rejser meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

 

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

Navneændringer i bookingen
Flyselskaberne tillader ikke ændringer af for- eller efternavne. Reglerne er meget strenge og det gælder også navne der er stavet forkert. Være omhyggelig med at kontrollere stavningen ekstra gang. Navnet på flybilletten skal stemme overens med navnet i dit pas, ellers kan du nægtes adgang ved tjek ind.

Ændringer
Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc. gælder følgende regler:

Ved ændringer i bookingen, som indebærer en anden afrejsedag eller andet arrangement debiteres et ændringsgebyr på DKK 400 pr. booking, under forudsætning af at det er muligt at ændre arrangementet. I visse tilfælde opkræver flyselskaberne ændringsgebyrer – disse gebyrer skal lægges til prisen, hvilket vi naturligvis oplyser om i forvejen.

 
Vulkan Rejser fralægger sig ethvert ansvar ved videresalg af rejser.Udenfor Vulkan Rejser's regi foregår der videresalg af Vulkan Rejsers rejser, typisk via internettet.

Afbestilling
Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, med mindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden at hele rejsens pris er tabt.

Ved afbestilling af en rejse hvortil ordrebekræftelse/billet er udstedt, gælder følgende regler:

A: Ved afbestilling senest 31 dage til den aftalte rejsedag, beregner Vulkan Rejser sig et gebyr svarende til deposita, pr. person hhv 1.200,- /pers. samt evt. tegnet sygdoms-/afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

B: Ved afbestilling mellem 30 dage og 14 dage til den aftalte rejsedag, beregner Vulkan Rejser sig et gebyr på 60% af rejsens pris samt evt. tegnet sygdoms-/afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

C: Ved afbestilling 13 dage eller mindre til den aftalte afrejsedag (afrejsedagen tæller ikke med), beregner Vulkan Rejser sig et gebyr på 100% af rejsens pris samt evt. tegnet sygdoms-/afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

D: Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly, og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris udover de normale gebyrer samt depositum (kr. 1.200 hhv.) samt evt. betalte gebyrer. Vulkan Rejser skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

Bemærk: Omkostningerne ved ikke-refunderbare hotelværelser vil ikke blive refunderet uanset annulleringsdato.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestil-lingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Overdragelse af rejsen
Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på 400,- pr. person samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt, at Vulkan Rejser underrettes herom hurtigst muligt inden overdragelsen og under alle omstændigheder inden ferierejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Rimelig tid betragtes som senest 60 dage inden afrejse.

Vulkan Rejser fralægger sig ethvert ansvar ved videresalg af rejser. Udenfor Vulkan Rejsers regi foregår der videresalg af Vulkan Rejsers rejser, typisk via internettet. Er du køber af en udbudt rejse, er det for egen regning og risiko.

Hvad dækker sygdoms-/afbestillingsforsikringen?
Vulkan Rejser tilbyder en traditionel afbestillingsforsikring, som gælder ved sygdom og fremvisning af lægeerklæring. Prisen er 395,- per person.

Afbestillingsforsikring kan kun tegnes ved booking af rejsen, og skal betales sammen med den første betaling. Afbestillingsforsikringen er personlig og tilbagebetales ikke ved afbestilling af rejsen.

 

Afbestillingsforsikringen indebærer at du få hele rejsebeløbet tilbage, undtagen en selvrisiko på 600 kr. Herved er du som rejsende beskyttet mod andre udgifter end selvrisikoen, i tilfælde af sygdom, ulykke eller dødsfald hos dig eller nære pårørende.

 

Afbestillingsforsikring kan tegnes af alle privat rejsende, men ikke af virksomheder og grupper. Afbestilling skal gøres snarest efter at en forhindring af rejsen er opstået.

Akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald
Hvis du eller din ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller rejseledsager rammes af akut sygdom eller tilskadekomst eller afgår ved døden, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det der kan sidestilles hermed. Ved akut sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Ved afbestilling med afbestillingsforsikring
Af lægeerklæringen skal følgende fremgå: Undersøgelsesdato, resultat og diagnose, at sygdommen er akut og at sygdommen eller ulykken udgør en alvorlig forhindring for at kunne gennemføre rejsen. Afbestillingen skal ske inden rejsens start. Afbestilling skal gøres via telefon (kun under vores åbningstider, hverdage 9.00-17.00), alternativt via e-mail til

info(a)vulkanrejser.dk. Afbestilling som modtages af Vulkan Rejser efter rejsens start accepteres ikke. Rejsende har ikke ret til at afbestille en rejse med en lægeerklæring, af hvilken det ikke klart fremgår at sygdommen er af akut karakter. Lægeerklæring som modtages senere end 7 dage efter afbestilling tages ikke i betragtning.

Dækningsperiode
Forsikringen dækker fra tegningsdatoen indtil indcheckning i lufthavnen for udrejse. OBS! Efter indcheckning i lufthavnen er det din egen rejseforsikring, som tager over.

5 - Ansvar efter afrejse

Vulkan Rejser er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end Vulkan Rejser.

Oplysninger i Vulkan Rejser's program er bindende for Vulkan Rejser. Vulkan Rejser kan dog ændre oplysningerne inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. Såfremt der mellem Vulkan Rejser og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem særlige aftaler med Vulkan Rejser er angivet på rejsebeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at Vulkan Rejser har ret til at aflyse programførte udflugter uden at ifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har Vulkan Rejser ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre Vulkan Rejser uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.

Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper Vulkan Rejser ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder Vulkan Rejser at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er ferierejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med ferierejsen er væsentlig forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald umiddelbart efter underrette Vulkan Rejsers repræsentant på stedet herom.

Hæver den rejsende aftalen, skal Vulkan Rejser tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme Vulkan Rejser en godtgørelse, som svarer til den værdi, ferierejsen må antages at have haft for den rejsende. Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

Lider den rejsende af økonomisk tab som følge af, at ferierejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra Vulkan Rejser, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af Vulkan Rejser eller nogen, Vulkan Rejser er ansvarlig for.

Vulkan Rejser er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som Vulkan Rejser eller nogen Vulkan Rejser er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet, (force majeure).

Erstatning for person- og bagageskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartselskabets ansvar.

Det bemærkes, at alle ankomsttider på rejsebeviset m.v., skal betragtes som forventede, hvorfor Vulkan Rejser ikke kan gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Vulkan Rejser yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder.

Endelig fraskriver Vulkan Rejser sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Vulkan Rejser er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Kunderegister/Behandling af personoplysninger
De personoplysninger, f.eks. navn, fødselsdato, køn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, som du oplyser i forbindelse med bestilling af en rejse vil blive behandlet fortroligt af Vulkan Resor AB (”Vulkan Rejser”). Gælder også andre ydelser gennem på webben, pr. telefon eller ved besøg i nogle af vores butikker, samt personoplysninger som iøvrigt registreres i forbindelse med bestilling, f.eks. rejsemål, ønskemål om specialkost eller speciel information fra dig om din helbredstilstand i forbindelse med rejser, i øvrigt inden for rammerne for kundeforhold. Dine personoplysninger kan også blive benyttet af Vulkan Rejsers samarbejdspartnere indenfor rejsebranchen, f.eks. flyselskaber, hoteller, lokale samarbejdspartnere på rejsemålet samt af Vulkan Rejsers betroede leverandører af administrative ydelser. Afhængig af hvor dit rejsemål er beliggende, kan dine personoplysninger blive behandlet udenfor EU og det Europæiske økonomiske samarbejdsområde (EES).

Dine personoplysninger bliver benyttet for, at Vulkan Rejser kan fuldføre den aktuelle opgave, f.eks. at levere den rejse eller de tillægsydelser du har bestilt. Behandling af dine personoplysninger kan også komme på tale, for at Vulkan Rejser skal kunne opfylde forpligtigelser ifølge lov og regler, f.eks. når det gælder sikkerhed. Behandlingen kan også omfatte oplysninger om kontakter mellem dig og Vulkan Rejser, f.eks. notater om spørgsmål og klager. Dine personoplysninger kan også danne underlag for Vulkan Rejsers markeds- og kundeanalyser samt risikohåndtering og statistikker. Vulkan Rejser kan også, hvis du ikke har frabedt dig direkte markedsføring, benytte dine personoplysninger til at give dig forskellige tilbud på produkter og ydelser fra Vulkan Rejser.

Ved din bestilling af en rejse giver du tilsagn til, at dine personoplysninger bliver lagret hos Vulkan Rejser i 8 år. Hvis du inden for 8 år efter hjemkomsten fra denne rejse, foretager en ny rejsebestilling, vil oplysninger om tidligere rejse/rejser blive lagret i yderligere 8 år. Personoplysningerne bliver brugt som underlag for markeds- og kundeanalyser, til statistik formål samt til at kunne give dig et bedre rejsetilbud og en bedre service. Ved reklamationer kan visse oplysninger blive lagret i 5 år for at opfylde krav ifølge bogføringsloven og Vulkan Rejsers ansvarsforsikringer.

Ved at give os dine personoplysninger ifølge ovenstående, godkender du, at Vulkan Rejser behandler dine oplysninger fortroligt til de oplyste formål.

Vulkan Resor AB (”Vulkan Rejser”), Cvr nr. 556538-2685, Västra Esplanaden 19, Box 436, 901 09 Umeå, Sverige, [email protected] er personoplysnings ansvarligt i henhold til Lov om behandling af personoplysninger(Persondataloven).

 

6 - Flyselskabets ansvar

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemes beskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97 som ændret ved forordning 889/02 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvist for erstatningsansvar såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatnings berettiget eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger om reglerne samt farligt gods fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller Vulkan Rejser.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsebureauets erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettig-heder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsebureauet.

 

7 - Kundens ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Vulkan Rejser eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grov eller gentagne overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på egendele, som tilhører medrejsende, Vulkan Rejser, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Oplysninger udover hvad der er givet af Vulkan Rejser, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Vulkan Rejser kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.

Det påhviler den rejsende selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra Vulkan Rejser.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende er endvidere selv ansvarlig for at overholde eventuelle af Vulkan Rejser oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger.

Undladelse af genbekræftelse betyder, at de i pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side.

De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab.

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Vulkan Rejser er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.

Den rejsende bærer selv ansvaret for, såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det skal bemærkes, at gravide bør have udfærdiget en lægeerklæring, såfremt ud- eller hjemrejsen er indenfor 8 uger før forventet termin.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Hvis du har vundet din rejse som præmie i en konkurrence, er den skattepligtig som personlig indkomst. Du skal skrive beløbet på din årsopgørelse. Læs mere hos SKAT.

 

8 - Reklamationer mv.

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor Vulkan Rejsers lokale repræsentant eller partnere på Island, inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning eller kompensation. Dette gælder dog ikke, hvis Vulkan Rejser har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunne rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til Vulkan Rejser senest 10 dage efter rejsens afslutning.

9 - Udflugter

Om en aktivitet eller utflykt ställs in och inte kan genomföras (till exempel på grund av dåligt väder), erbjuds kunden i första hand att genomföra aktiviteten/utflykten vid senare tillfälle. Om det inte är möjligt för kunden att delta på aktiviteten/utflykten så ska kunden vända sig till Vulkan Rejser för återbetalning. Vulkan Rejser återbetalar hela kostnaden för den inställda aktiviteten/utflykten.

 

Tidspunkt for afbestilling

Hotel/ udlejningsbiler/ udflugter

Mere end 15 dage inden afrejse

100 DKK per værelse/ bil/ udflugt

14 dage – 72 timer før afrejse

200 DKK per værelse/ bil/ udflugt

Mindre end 72 timer før afrejse

100 % af prisen – ingen tilbagebetaling

Bemærk: Prisen for ikke-refunderbare hotelværelser tilbagebetales ikke uanset tidspunktet for afbestillingen.

Forbehold: Vi tager forbehold for prisændringer, ændrede rejsebetingelser og eventuelle trykfejl.

Vulkan Rejser har stillet lovpligtig rejsegaranti

Vulkan Rejser er gennem moderselskabet Vulkan Resor AB (Org. nr: 556538-2685) tilsluttet Rejsegarantifonden (Kammarkollegiet) i Sverige.

Rejsegarantiloven beskytter rejsende, når de køber en pakkerejse af en arrangør, som har stillet garanti hos Kammarkollegiet. Det betyder, at du, hvis du køber en pakkerejse hos Vulkan Rejser, er forsikret, hvis rejsen afbrydes, fordi flyselskabet eller hotellet bliver insolvent. Bemærk, at du som rejsende ikke er beskyttet af rejsegarantiloven, hvis du kun køber en flyrejse eller et hotelophold.

Her er et link til Kammarkollegiet hjemmeside, som viser, at Vulkan Rejser har stillet rejsegaranti:

https://www.kammarkollegiet.se/resegarantier/du-som-ska-resa

Vulkan Rejser
Org.nr: 556538-2685
Postkasse Toldbodgade 18, 5. sal
1253 København K.

Kan du ikke finde svaret på dine spørgsmål?

Kontakt os ved at udfylde nedenstående kontaktformular eller kontakte en af vores erfarne salgsperson direkte via telefon.